Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Η εταιρεία Rolco Christeyns δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων και την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην αγορά επαγγελματικού καθαρισμού και υγιεινής.

Βασικές μας  αρχές και επιδιώξεις είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

Στοχεύοντας στην υλοποίηση των παραπάνω και στη συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας, αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων  ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015 αντίστοιχα.

Μέσω της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος, και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, η Διοίκηση της εταιρείας, έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της και δεσμεύεται για:

  • Την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.
  • Την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της και στην τήρηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις.
  • Την πλήρη συμμόρφωση των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και των εκάστοτε κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις δραστηριότητές της και το περιβάλλον.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Την εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
  • Τον καθορισμό στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος.
  • Την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων.
  • Την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της, προσδιορίζοντας εκείνες που είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αποτροπής περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Rolco-Christeyns υποστηρίζει και προάγει τη συμμετοχή και τη συνεχή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά τους το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασίας τους και της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος  αλλά και στην ορθολογική χρήση των πόρων της εταιρείας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την καταλληλότητα  και την αποτελεσματικότητά του, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO:
EN ISO 9001 : 2015
EN ISO 14001 : 2015

GR